Polityka prywatności RODO
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest przedsiębiorstwo:

Firma Handlowo-Usługowa Sylwester Sowa, Jeziorany, Pieniężnego 2/1 NIP 7392591174 
Tel:+48 794 335 172
E-mail: akwarysta102@gmail.com

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto dane kontaktowe:

Firma Handlowo-Usługowa Sylwester Sowa, Jeziorany, Pieniężnego 2/1 NIP 7392591174 
Tel:+48 794 335 172
E-mail: akwarysta102@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji;
zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie;
obsługi reklamacji w naszym sklepie w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów;
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
zapewnienie obsługi usług płatniczych;
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie składając oświadczenie pisemne pod adresem:

Firma Handlowo-Usługowa Sylwester Sowa, Jeziorany, Pieniężnego 2/1 NIP 7392591174 
Tel:+48 794 335 172
E-mail: akwarysta102@gmail.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, imię i nazwisko, adres doręczenia oraz telefon (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub email, login, NIP, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku działalności gospodarczej i osób prawnych).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu w sklepie elwariato.com.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie

Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane

niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą

nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie

uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się
na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa

się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do

organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną

sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą

elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i kurierskie. Możemy przekazać

Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

W celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na serwerach, na których działa sklep

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą,

a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania

umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,

w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania

i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania

przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez

okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.