kupjejprezent.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie kupjejprezent.pl (zwany dalej „kupjejprezent.pl”), prowadzony jest przez firmę SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA z siedzibą w Jeziorany, miejsc. Jeziorany, ul. Pieniężnego, nr 2, lok. 1, 11­-320, poczta Jeziorany, posiadającą NIP: 7391227590, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: akwarysta102@gmail.com , oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 505 930 212 .

 1. kupjejprezent.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie kupjejprezent.pl lub drogą mailową.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z kupjejprezent.pl dokonując nieodpłatnej rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach kupjejprezent.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA na korzystanie z kupjejprezent.pl, w każdym czasie, poprzez wysłanie maila z prośbą o usunięcie konta na akwarysta102@gmail.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji w kupjejprezent.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA, której przedmiotem są usługi świadczone przez SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z kupjejprezent.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w kupjejprezent.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z kupjejprezent.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w kupjejprezentpl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: podaniu drogą elektroniczną na adres: akwarysta102@gmail.com l następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy. W wypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, a także akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie produkty dostępne w kupjejprezent.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w kupjejprezent.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych kupjejprezent.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.
 8. W przypadku zamówienia składanego w sklepie kupjejprezent.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 9. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych kupjejprezent.pl.
 10. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w kupjejprezentpl na stronie "Dostawa i Płatność", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
 11. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach kupjejprezent.pl, SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 
 12. Możliwe są następujące formy płatności.
 13. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 14. Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA , zamówienie jest przekazywane do magazynu SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.
 15. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „ na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA kontaktujesię z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedaż internetowa Elwira Sowa. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu SPRZEDAŻ INTERNETOWA ELWIRA SOWA informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów kupjejprezent.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego. 
 16. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach kupjejprezent.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 17. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w kupjejprezent.pl pod hasłem "Gwarancje" w sekcji "O firmie".
 18. Sprzedaż internetowa Elwira Sowa odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem akwarysta102@gmail.com, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedaż internetowa Elwira Sowa. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji, numer zamówienia, numer faktury, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 19. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedaż internetowa Elwira Sowa zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 20. Sprzedaż internetowa Elwira Sowa rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 21. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Sprzedaż internetowa Elwira Sowa może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.
 22. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedaż internetowa Elwira Sowa niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedaż internetowa Elwira Sowa albo Sprzedaż internetowa Elwira Sowa nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedaż internetowa Elwira Sowa jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedaż internetowa Elwira Sowa może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 24. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedaż internetowa Elwira Sowa. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w kupjejprezent.pl pod hasłem "Zwroty" w sekcji "O firmie". Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Można skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 26. kupjejprezent.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres akwarysta102@gmail.com i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
 27. Informacje znajdujące się na stronach internetowych kupjejprezent.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach kupjejprezent.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 28. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedaż internetowa Elwira Sowa zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 29. Sprzedaż internetowa Elwira Sowa może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach kupjejprezent.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedaż internetowa Elwira Sowa który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w kupjejprezent.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 30. Klient przy pierwszym logowaniu w kupjejprezent.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Sprzedaż internetowa Elwira Sowa.
 31. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: akwarysta102@gmail.com. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem warunków transakcji.
 32. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 33. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedaż internetowa Elwira Sowa w ramach kupjejprezent będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie.
 34. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: akwarysta102@gmail.com